Evaluering

For at sikre konstant høj kvalitet af undervisningen, undervisningsmaterialer samt trivsel blandt elever såvel som medarbejdere på skolen, foretager skolen, udover uvildige tilsynsrapporter, årlige undervisningsmiljøvurderinger via nationaltrivsel.dk. Resultaterne bruges bl.a. til at overveje om undervisningen er optimal i forhold til den enkelte elev og om der evt. er tale om en eller flere elever med særlige vanskeligheder, der har brug for ekstra opmærksomhed. 

Evalueringsrapporterne gennemgås med eleverne efter en morgensamling.

Desuden tages den op på et lærerrådsmøde, så lærerne kan støtte op om en positiv udvikling.

Det er aftalt at udvalget senest mødes igen i foråret 2023, for at gennemgå rapporterne og se, om der er noget, der kræver en ekstra indsats.

Børnehaveklasse – 3. kl. UVM

evalueringsrapport 2022

4. – 9. kl. UVM

evalueringsrapport 2022

De faglige test

Samlet set viser testene, at eleverne på Otterup Realskole har et fint fagligt niveau gennem skoleforløbet. Især i slutningen af skoleforløbet ved de afsluttende prøver kan vi se, at eleverne klarer sig over gennemsnittet.

I nogle få nationale test scorer eleverne ikke så højt som forventet i forhold til de standardiserede prøver, hvor de klarer sig rigtig pænt. Det kan muligvis skyldes, at de nationale test afholdes op til ½ år før de afholdes i folkeskolen. Det kan betyde, at nogle emner, der testes i, endnu ikke har været gennemgået. Årsagen til det tidlige tidspunkt er Undervisningsministeriets ordning med Frie skolers frivillige brug af nationale test. 

Kreativitet

Vores eleverne oplever meget andet, end at sidde ved en computer og med bøger. Der arbejdes mange timer om ugen i forskellige kreative fag, og når der arbejdes med optræden til f.eks. morgensang, i emneuger eller ved mere traditionsbundne arrangementer.

Skoleårets første arrangement var skolekomedien, hvor de to 9. klasser præsterede en enestående forestilling i Otterup Hallen. I december stod 3. klasse på scenen med et hyggeligt nissespil, og et par dage før var koret på gulvet til det traditionsrige Lucia. I marts var det børnehaveklassens tur til at imponere publikum med en fin opsætning af ”Spørge Jørgen”. Lige nu øves der til forårskoncert, hvor musikholdene og koret vil optræde.

SFO’en arrangerer hvert år en fernisering, hvor eleverne viser nogle af de flotte ting, de har lavet i årets løb.

Det er skolens overbevisning, at eleverne gennem skoleforløbet stimuleres til at udvikle og bruge deres kreative evner. 

Tilsyn

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Kapitel 6 § 22. stk. 3

Skolen offentliggør den digitalt afgivne tilsynserklæring på skolens hjemmeside i det samme format, som den digitale tilsynserklæring er afgivet til ministeriet i. 

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K