Tilsynserklæring

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Otterup Realskole (pdf)

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Kapitel 6 § 22. stk. 3

Skolen offentliggør den digitalt afgivne tilsynserklæring på skolens hjemmeside i det samme format, som den digitale tilsynserklæring er afgivet til ministeriet i. 

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K