Velkommen til Otterup Realskole

Otterup Realskole blev grundlagt som en fri, selvejende skole for mere end 100 år siden. Visionen var at give børn og unge en god start og Otterup Realskole er stadig den dag idag et sted, hvor vi tager vare på hinanden, og hvor forældre, børn og lærere kan lide at være. Det skal være rart at gå i skole. For alle. Det stærke fællesskab er i det hele taget en hjørnesten i skolens liv. 

Skolens målsætning

Skolen har tradition for at yde en kompetent og målrettet undervisning – og vi er ikke bange for at stille krav til eleverne. Målet er at gøre eleverne til helstøbte, harmoniske mennesker, der er rustede til at klare tilværelsens udfordringer og tilskikkelser.

Skolens ledelse og lærere søger i samarbejde med elever og forældre at gøre skolen til en sted, hvor eleverne udvikler sig alsidigt, og hvor der skabes rammer for:

 • at eleverne erhverver sig såvel boglige kundskaber som praktiske færdigheder og derigennem får mulighed for at planlægge og udforme deres fremtid.
 • at eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt og musisk for derved at få et middel til at udtrykke sig og udvikle evnen til at opfatte tingene omkring sig og får større bevidsthed omkring sig selv.
 • at eleverne får mulighed for at samarbejde i grupper, evt. på tværs af klasser, og være med i et fællesskab, hvor de lærer at kende sig selv og lærer at tænke selvstændigt og kritisk.
 • at eleverne lærer at respektere de demokratiske grundregler og traditioner, det danske samfund bygger på.

 

Lærerne lægger i deres undervisning op til:

 • at der appelleres til det personlige og medmenneskelige ansvar og den enkeltes pligtfølelse.
 • at der bliver plads til den enkelte elevs udfoldelse så eleven føler, at der er brug for hende/ham.
 • at der kaldes på elevernes kræfter og initiativ.
 • at eleverne bevarer lysten til at arbejde og yde en selvstændig indsats.

 

Vi lægger desuden stor vægt på kvaliteten af undervisningen samt på at både undervisningsform og materialer er tidssvarende. 

Læs om vores mange arrangementer og aktiviteter her 

Kreativitet

Der lægges fra skolestart særligt vægt på at stimulere børnenes kreative evner. Udover den almindelige faglige undervisning, arbejder eleverne på alle klassetrin derfor kreativt mange timer om ugen i billedkunst, musik, håndarbejde i SFO’en, og når der arbejdes med optræden til bl.a. morgensamling, i emneuger eller ved mere traditionsbundne arrangementer.

Ringetider & Feriekalender

kl. 8.00 Morgensamling

2. time kl. 8.55 – 9.40

3. time kl. 10.15 – 11.00

kl. 11.50 – 12.15 Pause/frikvarter

6. time kl. 13.05 – 13.50

8. time kl. 14.50 – 15.35

 

1. time kl. 8.10 – 8.55

kl. 9.40 – 10.15 Frikvarter/(10.00 – 10.15) Spisning                

4. time kl. 11.05 – 11.50

5. time kl. 12.15 – 13.00

7. time kl. 14.00 – 14.45

Ferier- & fridage (link til Nordfyns kommune)

Lektiepolitik

Vi finder det naturligt, at den daglige undervisning understøttes med hjemmearbejde/lektier, og på Otterup Realskole tror vi på værdien af at honorere elevernes krav om at lære noget. Børnene har f.eks. allerede fra 1. klasse lidt lektier for. Og de kan faktisk lide det. 

I mange mundtlige fag er det en forudsætning, at eleven har læst sin lektie og sat sig ind i stoffet derhjemmefra. Ofte vil de skriftlige lektier være påbegyndt i timerne, således at eleven skal gøre arbejdet færdigt derhjemme. Vi forventer, at forældrene bakker op om skolens lektiepolitik og tager et medansvar for at lektierne bliver lavet. 

I 8. til 9. klasse udleveres en afleveringsplan for de større afleveringsopgaver, således at de fordeles jævnt. 

Hvis en elev har faglige eller andre vanskeligheder vil vi typisk tilbyde “differentierede lektier”, så opgaven bliver overkommelig. 

Skolens ressourcecenter

På Otterup Realskole er alle elevers trivsel vigtig – både den trivsel, vi kan skabe rammerne for på skolen socialt og i undervisningen såvel som trivslen udenfor skolens rammer, der også kan påvirke barnets skolegang og generelle skoleglæde. Kort sagt; Vi ønsker at være en aktiv medspiller i deres hverdag og udvikling. Derfor har vi flere målrettede tilbud til elever med forskellige udfordringer og behov samt tæt samarbejde med Nordfyns Kommune, bl.a.:

 • tidlig indsats ift. læsevanskeligheder og ordblindhed
 • pædagogisk vejledning
 • trivselspædagog
 • læsevejledning og støtte
 • matematikvejledning og støtte
 • tæt samarbejde med PPR/AKT
 • skilsmissegrupper


Læs mere om skolens ressourcecenter her.

Tilsyn

De frie skoler er ikke underlagt folkeskoleloven. Skolelederen har det pædagogiske ansvar over for Undervisningsministeriet. Hvis vi finder, at undervisningen lykkes bedst på en anden måde end den folkeskoleloven foreskriver, er vi i vores fulde ret til at lave en anderledes undervisning. Vi er heller ikke bundet af folkeskolens fagrække. Dog er det et krav fra ministeriet, at vores undervisning i dansk, engelsk og matematik står mål med folkeskolens undervisning. 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal en tilsynsførende overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag. 

Læs mere om evaluering og tilsyn. 

Poppelblad

Vores skoleblad Poppelbladet blev startet i efteråret 1968 af Fritz Thomsen og nogle store elever. I 1970’erne var der mange debatter og kommentarer, hvor eleverne virkelig fik sagt deres mening. Med tiden har bladet udviklet sig i en mere rolig tone. Bladets redaktører er eleverne selv med supervision af en lærer. 

Bladet udkommer en gang om måneden og kan læses på bladets hjemmeside her 

Fredagskaffe

Første fredag i hver måned afholdes der fredagskaffe. Her mødes personale, nuværende samt tidligere ansatte, til en sludder om bla. gamle dage på skolen. En rig mulighed for at lære skolens traditioner at kende. 

Mødeplan for skoleåret 2023/2024 kan ses her 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os